LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 38 CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)

10:28 PM 10/09/2021 |   Lượt xem: 46 |   In bài viết | 
TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính KHTC-lich.pdf  KHTC-ctct.pdf   
2 Vụ Tổ chức cán bộ TCCB-lich.pdf  TCCB-ctct.pdf   
3 Vụ Pháp chế VuPC-lich.pdf  VuPC-ctct.pdf   
4 Vụ Hợp tác quốc tế   HTQT-ctct.pdf   
5 Thanh tra Ủy ban TTUB-lich.pdf  TTUB-ctct.pdf   
6 Văn phòng Ủy ban VPUB-lich2.pdf  VPUB-ctct.pdf  
7 Vụ Tổng hợp VuTH-lich.pdf  VuTH-ctct.pdf   
8 Vụ Chính sách dân tộc CSDT-lich2.pdf  CSDT-ctct.pdf   
9 Vụ Tuyên truyền VuTT-lich.pdf  VuTT-ctct.pdf   
10 Vụ Dân tộc thiểu số DTTS-lich.pdf  DTTS-ctct.pdf   
11 Vụ Địa phương I VuDP1-lich.pdf  VuDP1-ctct.pdf   
12 Vụ Địa phương II VuDP2-lich.pdf  VuDP2-ctct.pdf   
13 Vụ Địa phương III VuDP3-lich2.pdf  VuDP3-ctct.pdf   
14 Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy      
15 Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG CTMTQG-lich.pdf  CTMTQG-ctct.pdf   
16 Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng BQL-lich.pdf  BQL-ctct.pdf   
17 Học viện Dân tộc HVDT-lich.pdf  HVDT-ctct.pdf   
18 Trung tâm Thông tin TTTT-lich.pdf  TTTT-ctct.pdf   
19 Báo Dân tộc và Phát triển      
20 Tạp chí Dân tộc TCDT-lich.pdf  TCDT-ctct.pdf   
21 Nhà khách Dân tộc NKDT-lich.pdf  NKDT-ctct.pdf   

 

Ghi chú:

- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.