LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 25/01/2020 đến ngày 29/01/2020)

THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Từ ngày  25/01-27/01/2021

 

Q. Vụ trưởng-Tráng A Dương

Đi thăm hỏi, chúc Tết một số hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông   Tại tỉnh: Đắk Nông
 

Phó Vụ trưởng -Điểu Mưu             

Đi thăm hỏi, chúc Tết một số hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông   Tại tỉnh: Đắk Nông

Từ ngày 28/01- 02/02/2021

  Q. Vụ trưởng-Tráng A Dương

Đi thăm hỏi, chúc Tết một số hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn các tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi.

 

Tại các tỉnh: Kon Tum và Quảng Ngãi

  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
           
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
           
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.