Lịch làm việc và Chương trình công tác tuần 39 của Lãnh đạo vụ, đơn vị (Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023)

TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính KHTC-lich.pdf  KHTC-ctct.pdf   
2 Vụ Tổ chức cán bộ      
3 Vụ Pháp chế PC-lich.pdf  PC-ctct.pdf   
4 Vụ Hợp tác quốc tế HTQT-lich.pdf  HTQT-ctct.pdf   
5 Vụ Tổng hợp TH-lich.pdf  TH-ctct.pdf   
6 Vụ Chính sách dân tộc CSDT-lich.pdf  CSDT-ctct.pdf   
7 Vụ Tuyên truyền TT-lich.pdf  TT-ctct.pdf   
8 Vụ Dân tộc thiểu số DTTS-lich.pdf  DTTS-ctct.pdf   
9 Vụ Công tác dân tộc địa phương CTDTDP-lich.pdf  CTDTDP-ctct.pdf   
10 Thanh tra  TTUB-lich.pdf  TTUB-ctct.pdf   
11 Văn phòng    VPUB-ctct.docx   
12 VPĐP Chương trình MTQG 1719-lich.pdf  1719-ctct.pdf   
13 BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng      
14 Học viện Dân tộc HVDT-lich.docx  HVDT-ctct.pdf   
15 Trung tâm Chuyển đổi số CDS-lich.pdf  CDS-ctct.pdf   
16 Báo Dân tộc và Phát triển DTPT-lich.pdf  DTPT-ctct.pdf   
17 Tạp chí Dân tộc TCDT-lich.pdf  TCDT-ctct.pdf   
18 Nhà khách Dân tộc NKDT-lich.pdf  NKDT-ctct.pdf   

Ghi chú:

- Lịch và Chương trình công tác của các vụ, đơn vị gửi về VPUB chậm nhất vào 16h00 thứ Bẩy hàng tuần để cập nhật lên Cổng thông tin điện tử (Theo Thông báo số 600/TB-UBDT ngày 18/4/2023).
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.