Lịch làm việc và Chương trình công tác tuần 14 của Lãnh đạo vụ, đơn vị (từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023)

TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính KHTC-lich.pdf  KHTC-ctct.pdf   
2 Vụ Tổ chức cán bộ      
3 Vụ Pháp chế      
4 Vụ Hợp tác quốc tế      
5 Vụ Tổng hợp TH-lich.pdf  TH-ctct.pdf   
6 Vụ Chính sách dân tộc      
7 Vụ Tuyên truyền      
8 Vụ Dân tộc thiểu số DTTS-lich.pdf  DTTS-ctct.pdf   
9 Vụ Công tác dân tộc địa phương      
10 Thanh tra       
11 Văn phòng       
12 Văn phòng Ban Cán sự Đảng BCSD-lich.pdf  BCSD-ctct.pdf   
13 VPĐP Chương trình MTQG      
14 BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng BQL-lich.pdf  BQL-ctct.pdf   
15 Học viện Dân tộc      
16 Trung tâm Chuyển đổi số      
17 Báo Dân tộc và Phát triển DTPT-lich.pdf  DTPT-ctct.pdf   
18 Tạp chí Dân tộc      
19 Nhà khách Dân tộc      

Ghi chú:

- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.