LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 43 CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)

TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính      
2 Vụ Tổ chức cán bộ TCCB-lich.pdf  TCCB-ctct.pdf   
3 Vụ Pháp chế      
4 Vụ Hợp tác quốc tế HTQT-lich.pdf  HTQT-ctct.pdf   
5 Thanh tra Ủy ban TTUB-lich.pdf  TTUB-ctct.pdf   
6 Văn phòng Ủy ban      
7 Vụ Tổng hợp      
8 Vụ Chính sách dân tộc      
9 Vụ Tuyên truyền      
10 Vụ Dân tộc thiểu số      
11 Vụ Địa phương I VuDP1-lich.pdf  VuDP1-ctct.pdf   
12 Vụ Địa phương II VuDP2-lich.pdf  VuDP2-ctct.pdf   
13 Vụ Địa phương III      
14 Văn phòng Ban cán sự đảng  VPBCSD-lich.pdf  VPBCSD-ctct.pdf   
15 Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG      
16 Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng      
17 Học viện Dân tộc      
18 Trung tâm Thông tin      
19 Báo Dân tộc và Phát triển      
20 Tạp chí Dân tộc      
21 Nhà khách Dân tộc      

Ghi chú:

- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.