Lịch làm việc và Chương trình công tác tuần 22 của Lãnh đạo vụ, đơn vị (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024)

08:45 AM 27/05/2024 |   Lượt xem: 255 |   In bài viết | 
TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính KHTC-Lich.doc     
2 Vụ Tổ chức cán bộ TCCB-lich.pdf  TCCB-ctct.pdf   
3 Vụ Pháp chế PC-Lich.docx  PC-Ctct.docx   
4 Vụ Hợp tác quốc tế HTQT-Lich.pdf  HTQT-Ctct.pdf   
5 Vụ Tổng hợp TH-Lich.pdf  TH-Ctct.pdf   
6 Vụ Chính sách dân tộc      
7 Vụ Tuyên truyền Tuyen truyen-Lich.doc     
8 Vụ Dân tộc thiểu số DTTS-Lich.docx  DTTS-Ctct.doc   
9 Vụ Công tác dân tộc địa phương CTĐP-Lich.pdf  CTĐP-Ctct.pdf   
10 Thanh tra  Thanh tra-Lich.pdf  Thanh tra-Ctct.pdf   
11 Văn phòng    VPUB-ctct.docx   
12 VPĐP Chương trình MTQG VP1719-Lich.pdf  VP1719-Ctct.pdf   
13 BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng      
14 Học viện Dân tộc HVDT-Lich.pdf  HVDT-Ctct.pdf   
15 Trung tâm Chuyển đổi số TT CĐS-Lich.pdf  TT CĐS-Ctct.pdf   
16 Báo Dân tộc và Phát triển DTPT-Lich.pdf  DTPT-Ctct.pdf   
17 Tạp chí Dân tộc TCDT-Lich.pdf  TCDT-Ctct.pdf   
18 Nhà khách Dân tộc NKDT-Lich.pdf  NKDT-Ctct.pdf   

Ghi chú:

- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.