Lịch làm việc và Chương trình công tác tuần 21 của Lãnh đạo vụ, đơn vị (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023)

03:35 PM 22/05/2023 |   Lượt xem: 540 |   In bài viết | 
TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính KHTC-Lich.pdf  KHTC-ctct.pdf   
2 Vụ Tổ chức cán bộ TCCB-lich.pdf  TCCB-ctct.pdf   
3 Vụ Pháp chế Phap che-Lich.pdf  Phap che-ctct.pdf   
4 Vụ Hợp tác quốc tế HTQT-Lich.pdf  HTQT-ctct.pdf   
5 Vụ Tổng hợp      
6 Vụ Chính sách dân tộc CSDT-Lich.pdf  CSDT-ctct.pdf   
7 Vụ Tuyên truyền VTT-Lich.doc  VTT-ctct.doc   
8 Vụ Dân tộc thiểu số DTTS-Lich.pdf  DTTS-ctct.pdf   
9 Vụ Công tác dân tộc địa phương Vu Địa phương-Lich.pdf  Vu Địa phương-ctct.pdf   
10 Thanh tra  Thanh tra-Lich.pdf  Thanh tra-ctct.pdf   
11 Văn phòng  VPUB-Lich.docx  VPUB-ctct.docx   
12 Văn phòng Ban Cán sự Đảng BCSĐ-Lich.pdf  BCSĐ-ctct.pdf   
13 VPĐP Chương trình MTQG VP1719-Lich.pdf  VP1719-ctct.pdf   
14 BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng BQLXD-Lich.pdf  BQLXD-ctct.pdf   
15 Học viện Dân tộc HVDT-Lich.pdf  HVDT-ctct.pdf   
16 Trung tâm Chuyển đổi số TTCĐS-Lich.pdf  TTCĐS-ctct.pdf   
17 Báo Dân tộc và Phát triển BaoDT-Lich.pdf  BaoDT-ctct.pdf   
18 Tạp chí Dân tộc TCDT-Lich.pdf  TCDT-ctct.pdf   
19 Nhà khách Dân tộc NKDT-Lich.pdf  NKDT-ctct.pdf   

Ghi chú:

- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.