Lịch làm việc và Chương trình công tác tuần 20 của Lãnh đạo vụ, đơn vị (từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024)

08:05 AM 13/05/2024 |   Lượt xem: 234 |   In bài viết | 
TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính KHTC-lich.pdf     
2 Vụ Tổ chức cán bộ TCCB-lich.pdf  TCCB-ctct.pdf   
3 Vụ Pháp chế      
4 Vụ Hợp tác quốc tế      
5 Vụ Tổng hợp      
6 Vụ Chính sách dân tộc      
7 Vụ Tuyên truyền      
8 Vụ Dân tộc thiểu số DTTS-lich.pdf  DTTS-ctct.pdf   
9 Vụ Công tác dân tộc địa phương      
10 Thanh tra       
11 Văn phòng       
12 VPĐP Chương trình MTQG VP1719-lich.pdf  VP1719-ctct.pdf   
13 BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng      
14 Học viện Dân tộc      
15 Trung tâm Chuyển đổi số      
16 Báo Dân tộc và Phát triển      
17 Tạp chí Dân tộc      
18 Nhà khách Dân tộc      

Ghi chú:

- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.