Lịch làm việc và Chương trình công tác tuần 18 của Lãnh đạo vụ, đơn vị (Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)

12:00 AM 01/05/2023 |   Lượt xem: 559 |   In bài viết | 
TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính      
2 Vụ Tổ chức cán bộ TCCB-lich.pdf  TCCB-ctct.pdf   
3 Vụ Pháp chế      
4 Vụ Hợp tác quốc tế HTQT-lich18.pdf  HTQT-ctct18.pdf   
5 Vụ Tổng hợp TH-lich.pdf  TH-ctct.pdf   
6 Vụ Chính sách dân tộc      
7 Vụ Tuyên truyền TT-lich.doc  TT-ctct.doc   
8 Vụ Dân tộc thiểu số DTTS-lich.pdf  DTTS-ctct.pdf   
9 Vụ Công tác dân tộc địa phương CTDTDP-lich.pdf  CTDTDP-ctct.pdf   
10 Thanh tra       
11 Văn phòng  VPUB-lich.docx  VPUB-ctct.docx   
12 Văn phòng Ban Cán sự Đảng      
13 VPĐP Chương trình MTQG      
14 BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng      
15 Học viện Dân tộc HVDT-lich.pdf  HVDT-ctct.doc   
16 Trung tâm Chuyển đổi số CDS-lich.pdf  CDS-ctct.pdf   
17 Báo Dân tộc và Phát triển DTPT-lich.pdf  DTPT-ctct.pdf   
18 Tạp chí Dân tộc      
19 Nhà khách Dân tộc      

Ghi chú:

- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.