Lịch làm việc và Chương trình công tác tuần 12 của Lãnh đạo vụ, đơn vị (từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023)

09:08 AM 20/03/2023 |   Lượt xem: 78 |   In bài viết | 
TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính KHTC-Lich.pdf  KHTC-ctct.pdf   
2 Vụ Tổ chức cán bộ TCCB-Lich.pdf  TCCB-ctct.pdf   
3 Vụ Pháp chế VPC-Lich.pdf  VPC-ctct.pdf   
4 Vụ Hợp tác quốc tế HTQT-lich.pdf  HTQT-ctct.pdf   
5 Vụ Tổng hợp TH-Lich.pdf  TH-ctct.pdf   
6 Vụ Chính sách dân tộc CSDT-Lich.pdf  CSDT-ctct.pdf   
7 Vụ Tuyên truyền VTT-Lich.pdf  VTT-ctct.pdf   
8 Vụ Dân tộc thiểu số DTTS-Lịch.pdf  DTTS-ctct.pdf   
9 Vụ Công tác dân tộc địa phương CTDTĐP-lich.pdf  CTDTĐP-ctct.pdf   
10 Thanh tra  Thanh tra-Lich.pdf  Thanh tra-ctct.pdf   
11 Văn phòng  VPUB-Lich.docx  VPUB-ctct.docx   
12 Văn phòng Ban Cán sự Đảng BCSĐ-Lich.pdf  BCSĐ-ctct.pdf   
13 VPĐP Chương trình MTQG VP 1719-Lich.pdf  VP 1719-ctct.pdf   
14 BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng BQLDA-Lich.pdf  BQLDA-ctct.pdf   
15 Học viện Dân tộc HVDT-lich.pdf  HVDT-ctct.pdf   
16 Trung tâm Chuyển đổi số TTCĐS-Lich.pdf  TTCĐS-ctct.pdf   
17 Báo Dân tộc và Phát triển Báo DTPT-Lich.pdf  Báo DTPT-ctct.pdf   
18 Tạp chí Dân tộc TCDT-Lich.pdf  TCDT-ctct.pdf   
19 Nhà khách Dân tộc NKDT-Lich.pdf  NKDT-ctct.pdf   

Ghi chú:

- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.