LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 03 CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)

09:34 PM 15/01/2022 |   Lượt xem: 101 |   In bài viết | 
TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính KHTC-lich.pdf  KHTC-ctct.pdf   
2 Vụ Tổ chức cán bộ      
3 Vụ Pháp chế PC-lich.pdf  PC-ctct.pdf   
4 Vụ Hợp tác quốc tế HTQT-lich.pdf  HTQT-ctct.pdf   
5 Thanh tra Ủy ban TTUB-lich.pdf  TTUB-ctct.pdf   
6 Văn phòng Ủy ban VPUB-lich.pdf     
7 Vụ Tổng hợp      
8 Vụ Chính sách dân tộc      
9 Vụ Tuyên truyền TT-lich.pdf  TT-ctct.pdf   
10 Vụ Dân tộc thiểu số DTTS-lich.pdf  DTTS-ctct.pdf   
11 Vụ Địa phương I DP1-lich.pdf  DP1-ctct.pdf   
12 Vụ Địa phương II      
13 Vụ Địa phương III DP3-lich.pdf  DP3-ctct.pdf   
14 Văn phòng Ban Cán sự Đảng BCSD-lich.pdf  BCSD-ctct.pdf   
15 Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG      
16 Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng BQL-lich.pdf  BQL-ctct.pdf   
17 Học viện Dân tộc HVDT-lich.pdf  HVDT-ctct.pdf   
18 Trung tâm Thông tin TTTT-lich.pdf  TTTT-ctct.pdf   
19 Báo Dân tộc và Phát triển BDTPT-lich.pdf  BDTPT-ctct.pdf   
20 Tạp chí Dân tộc      
21 Nhà khách Dân tộc NKDT-lich.pdf  NKDT-ctct.pdf   

Ghi chú:

- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.