Lịch làm việc và Chương trình công tác tuần 03 của Lãnh đạo vụ, đơn vị (từ ngày 16/01/2023 đến ngày 20/01/2023)

09:22 PM 15/01/2023 |   Lượt xem: 535 |   In bài viết | 
TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính KHTC-lich.pdf  KHTC-ctct.pdf   
2 Vụ Tổ chức cán bộ      
3 Vụ Pháp chế      
4 Vụ Hợp tác quốc tế HTQT-lich.pdf  HTQT-ctct.pdf   
5 Vụ Tổng hợp TH-lich.pdf  TH-ctct.pdf   
6 Vụ Chính sách dân tộc CSDT-lich.pdf  CSDT-ctct.pdf   
7 Vụ Tuyên truyền TT-lich.pdf  TT-ctct.pdf   
8 Vụ Dân tộc thiểu số DTTS-lich.pdf  DTTS-ctct.pdf   
9 Vụ Công tác dân tộc địa phương CTDTDP-lich.pdf  CTDTDP-ctct.pdf   
10 Thanh tra  TTUB-lich.pdf  TH-ctct.pdf   
11 Văn phòng  VPUB-lich.pdf  VPUB-ctct.pdf   
12 Văn phòng Ban Cán sự Đảng BCSD-lich.pdf  BCSD-ctct.pdf   
13 VPĐP Chương trình MTQG vp1719-lich.pdf  vp1719-ctct.pdf   
14 BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng BQL-lich.pdf  BQL-ctct.pdf   
15 Học viện Dân tộc HVDT-lich.pdf  HVDT-ctct.pdf   
16 Trung tâm Chuyển đổi số TTCDS-lich.pdf  TTCDS-ctct.pdf   
17 Báo Dân tộc và Phát triển BDTPT-lich.pdf  BDTPT-ctct.pdf   
18 Tạp chí Dân tộc TCDT-lich.pdf  TCDT-ctct.pdf   
19 Nhà khách Dân tộc NKDT-lich.pdf  NKDT-ctct.pdf   

Ghi chú:

- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.