LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 36 CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021)

01:17 AM 28/08/2021 |   Lượt xem: 104 |   In bài viết | 
TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính tuan 36 - KHTC - lich.pdf  tuan 36 - KHTC - ctct.pdf   
2 Vụ Tổ chức cán bộ TCCB - lich.pdf  TCCB - ctct.pdf   
3 Vụ Pháp chế   phapche - ctct.pdf   
4 Vụ Hợp tác quốc tế   tuan 36 - HTQT - ctct.pdf   
5 Thanh tra Ủy ban tuan 36 - TTUB - lich.pdf  tuan 36 - TTUB - ctct.pdf   
6 Văn phòng Ủy ban VPUB - lich 3.pdf  vpub - ctct 2.pdf   
7 Vụ Tổng hợp tonghop - lich 2.pdf  tonghop - CTCT.pdf   
8 Vụ Chính sách dân tộc csdt - lich 3.pdf  tuan 36 - CSDT - ctct.pdf   
9 Vụ Tuyên truyền tuan 36 - tuyentruyen - lich.pdf  tuan 36 - tuyentruyen ctct.pdf   
10 Vụ Dân tộc thiểu số tuan 36 - DTTS - lcih.pdf  tuan 36 - DTTS - ctct.pdf   
11 Vụ Địa phương I Lịch Vu I.pdf  tuan 36 - Vu 1 - ctct.pdf   
12 Vụ Địa phương II

vu 2 - lich.pdf 

vu 2 - ctct.pdf   
13 Vụ Địa phương III tuan 36 - vu 3 - lich.pdf  vu 3 - ctct.pdf   
14 Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy   tuan 36 - VPBCSĐU - ctct.pdf   
15 Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG tuan 36 - VPCTMTQG - lich.pdf  tuan 36 - VPCTMTQG - ctct.pdf   
16 Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng BQLDA - lich.pdf  BQLDA - ctct.pdf   
17 Học viện Dân tộc tuan 36 - lich HVDT.pdf  tuan 36 - ctct HVDT.pdf   
18 Trung tâm Thông tin Lịch - TTTT.pdf  CTCT - TTTT.pdf   
19 Báo Dân tộc và Phát triển tuan 36 - BDTPT - lich.pdf  tuan 36 - BDTPT - ctct.pdf   
20 Tạp chí Dân tộc tuan 36 - TCDT - lich.pdf  tuan 36 - TCDT - ctct.pdf   
21 Nhà khách Dân tộc tuan 36 - NKDT - lich.pdf  tuan 36 - NKDT -ctct.pdf   

 

Ghi chú:
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.