LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021)

08:40 AM 22/08/2021 |   Lượt xem: 67 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (23/8) 9h00 Phó VT Hoàng Văn Bình Dự họp dự thính giao ban hội ý LĐ ủy ban tuần 35   Phòng 502
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (23/8) 8h30 Tập thể Lãnh đạo Văn phòng Dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban trực tuyến tuần 34

- Các đ/c Lãnh đạo Văn phòng;

- Công chức được phân công nhiệm vụ của Văn phòng.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ 3 (24/8) 15h00

CVP Lò Quang Tú

Dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Coivd-19 của UBDT Các đồng chí thành viên tại Văn phòng UB  
Thứ 4 (25/8) 9h00

CVP Lò Quang Tú

Dự họp Lãnh đạo Ủy ban nghe báo cáo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP

- Đ/c PCVP Bùi Quốc Thắng;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng QTBV.
Phòng 506
Thứ 5 (26/8) 14h30

PCVP Bùi Quốc Thắng

Dự nghe báo cáo Bộ trưởng, CNUB về Đề án xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam   Phòng làm việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Thứ 6 (27/8) 9h00

PCVP Bùi Quốc Thắng

Dự nghe báo cáo Bộ trưởng, CNUB tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương thực hiện CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 và Báo cáo đánh giá tác động việc thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ   Phòng 506
14h30 CVP Lò Quang Tú Tổ công tác 514 báo cáo Bộ trưởng, CNUB việc rà soát việc tuần 35 và các nội dung giao ban tuần 36

- Các đ/c thuộc Tổ Công tác 514 tại Vă phòng UB;

- Các đ/c Lãnh đạo Phòng HCTK.
Phòng 506
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
Thứ 2 (23/8) Sáng Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Xây dựng Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19   Làm việc online tại nhà
Phó Vụ trưởng Ngô Quang Hải Làm việc nhóm tổng hợp đề xuất của các vụ, đơn vị bổ sung nội dung tuyên truyền và dự thảo CTPH giữa UBDT và VOV giai đoạn 2021-2025.  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Hoàn thiện điểm báo tuần, gửi báo cáo LĐUB và các vụ, đơn vị liên quan

- Hoàn thiện hồ sơ về CTPH với MTTQ, xây dựng Tờ trình báo cáo Lãnh đạo Ủy ban về Kế hoạch, chương trình thời gian, thành phần tổ chức Hội

Ủy ban, Vụ KHTC xây dựng hồ sơ đấu thầu phát hành ấn phẩm báo 45

- nghị theo các nội dung MTTQ đã góp ý bô sung.

- Rà soát số liệu xuất bản, phát hành ấn phẩm, phối hợp với Văn phòng Hoàn thiện Dự thảo Báo cáo và CTPH với VTV (lần 1), gửi CV lấy ý kiến góp ý của các vụ, đơn vị vào dự thảo lần 2.
 
Chiều Vụ Trưởng Hoàng Thị Lề Hội ý Lãnh đạo Vụ triển khai nhiêm vụ tuần 35 Các Phó Vụ trưởng: Đinh Xuân Thắng, Ngô Quang Hải cùng tham dự Họp trực tuyến
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh Rà soát, điểm tin ngày gửi báo cáo LĐUB và các vụ, đơn vị có liên quan   Làm việc online tại nhà
Thứ 3 (24/8) Sáng Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Xây dựng Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19  
Phó Vụ trưởng Ngô Quang Hải Tổng hợp, hoàn thiện công văn, trình LĐUB ký gửi Văn phòng Chính phủ về việc tham gia ý kiến đối với các kiến nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Phối hợp với Văn phòng CTMT hoàn thiện Dự thảo hợp phần Thông tư hướng dẫn thực hiện tiểu dự án 10

- Phối hợp với Vụ KHTC, Văn phòng Ủy ban xây dựng hồ sơ chuẩn bị tổ chức thầu phát hành ấn phẩm báo 45

- Tiếp tục hoàn thiện Đề cương và dự toán Dự án điều tra cơ bản
 
Chiều Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Trình TT, PCN phê duyệt đề cương sách và tài liệu thuộc Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Rà soát số lượng, nội dung tin, bài theo các mảng lĩnh vực trên ấn phẩm báo, tạp chí 45

- Tổng hợp điểm tin ngày trên báo, chí địa phương báo cáo LĐUB và các vụ, đơn vị có liên quan
 
Thứ 4 (25/8) Sáng Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Xây dựng Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Phối hợp với Văn phòng CTMT hoàn thiện Dự thảo hợp phần Thông tư hướng dẫn thực hiện tiểu dự án 10

- Phối hợp với Vụ KHTC, Văn phòng Ủy ban xây dựng hồ sơ chuẩn bị tổ chức thầu phát hành ấn phẩm báo 45

- Tiếp tục hoàn thiện Đề cương và dự toán Dự án điều tra cơ bản
 
Chiều Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Xây dựng Đề cương cuốn hỏi – đáp về chính sách dân tộc triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Rà soát số lượng, nội dung tin, bài theo các mảng lĩnh vực trên ấn phẩm báo, tạp chí 45

- Tổng hợp điểm tin ngày trên báo, chí địa phương báo cáo LĐUB và các vụ, đơn vị có liên quan
 
Thứ 5 (26/8) Sáng Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Xây dựng Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19  
Phó Vụ trưởng Ngô Quang Hải Làm việc nhóm tổng hợp xây dựng Báo cáo công tác tuần 35, nhiệm vụ trọng tâm tuần 36  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Hoàn thiện báo cáo tổng hợp nội dung tin, bài trên báo chí về tình hình vùng DTTS va MN gửi Vụ Tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Ủy ban

- Tổng hợp ý kiến của các vụ, đơn vị về Dự thảo Báo cáo tổng kết và Dự thảo CTPH với VTV (Dự thảo Lần 2).

- Tiếp tục hoàn thiện Đề cương và dự toán Dự án điều tra cơ bản
 
Chiều Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Hoàn thiện hồ sơ tham mưu xây dựng Phòng Truyền thống  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Hoàn thiện Dự thảo lần 2 về CTPH với VTV, gửi CV báo cáo xin ý kiến của các TT, PCN Ủy ban để tổng hợp hoàn thiện Dự thảo lần 3.

- Rà soát số lượng, nội dung tin, bài theo các mảng lĩnh vực trên ấn phẩm báo, tạp chí 45

- Tổng hợp điểm tin ngày trên báo, chí địa phương báo cáo LĐUB và các vụ, đơn vị có liên quan
 
Thứ 6 (27/8) Sáng Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Xây dựng Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19  
Phó Vụ trưởng Ngô Quang Hải Làm việc nhóm về tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo tổng kết CTPH giữa UBDT với BTL Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2017-2021.  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Hoàn thiện Đề cương và dự toán Dự án điều tra cơ bản gửi Vụ Tổng hợp

- Phối hợp với Vụ KHTC, Văn phòng Ủy ban hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị tổ chức thầu phát hành ấn phẩm báo 45

 
Chiều Vụ Trưởng Hoàng Thị Lề Hội ý Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền Các Phó Vụ trưởng: Đinh Xuân Thắng, Trần Tuấn Anh, Ngô Quang Hải cùng tham dự Họp trực tuyến
Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Phối hợp xây dựng bản thảo sách và tài liệu thuộc Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021.   Làm việc online tại nhà
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Rà soát số lượng, nội dung tin, bài theo các mảng lĩnh vực trên ấn phẩm báo, tạp chí 45

- Tổng hợp điểm tin ngày trên báo, chí địa phương báo cáo LĐUB và các vụ, đơn vị có liên quan
 
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC

Thứ 2 (23/8)

9h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần 35   349 Đội Cấn

Thứ 3 (24/8)

8h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội nghị trực tuyến giáo dục đại học năm 2021 của Bộ GD&ĐT Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Đào tạo Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện

Thứ 4 (25/8)

14h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội thảo đo lường đánh giá giáo dục của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ GD&ĐT

  Nhà riêng

Thứ 5 (26/8)

8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội thảo về phương thức học chế tín chỉ năm 2021 của Học viện Dân tộc (Ngày 1) Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Đào tạo Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện

Thứ 6  (27/8)

8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội thảo về phương thức học chế tín chỉ năm 2021 của Học viện Dân tộc (Ngày 2) Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Đào tạo Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện
14h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội thảo thống kê toán học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ GD&ĐT   Nhà riêng
  TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ 2 (23/8)

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Chỉ đạo chung Viên chức trực hành chính, văn thư, hệ thống mạng, bảo mật, họp trực tuyến, điều hành tác nghiệp, chữ ký số, dịch vụ Cổng, thư điện tử.  

Thứ 3 (24/8)

PGĐ Nguyễn Hoàng Hải Chỉ đạo chung Nhà riêng

Thứ 4 (25/8)

PGĐ Lê Tuấn Hà Chỉ đạo chung Nhà riêng

Thứ 5 (26/8)

PGĐ Hồ Kim Hằng Chỉ đạo chung Nhà riêng

Thứ 6 (27/8)

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Chỉ đạo chung Nhà riêng
         
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (23/8) Cả ngày

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Trực giải quyết công việc của đơn vị   Số 266 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Thứ 3 (24/8) Cả ngày

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

 

Trực giải quyết công việc của đơn vị   Số 266 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Thứ 4 (25/8) Cả ngày Giám đốc Bùi Thiện Lạc Trực giải quyết công việc của đơn vị   Số 266 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Thứ 5 (26/8) Cả ngày Giám đốc Bùi Thiện Lạc Trực giải quyết công việc của đơn vị   Số 266 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Thứ 6 (27/8) Cả ngày Giám đốc Bùi Thiện Lạc Trực giải quyết công việc của đơn vị   Số 266 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

Ghi chú:
- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan hoặc Làm việc trực tuyến tại nhà riêng;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.